Create a Customized Výpověď na míru Gratis

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instructions

  • Použijte na všechny případy, kdy chcete ukončit jakoukoliv smlouvu či dohodu vyjma pracovní smlouvy, na tu použijte tuto výpověď.
  • Buďte obezřetní a pečliví při specifikaci smluvního vztahu, který vypovídáte, specifikace by mohla mít vliv na platnost či neplatnost výpovědi.
  • Pronajímatelé a jiné smluvní strany mohou být ze zákona či původní smlouvy zavázáni k dalším specifickým podmínkám výpovědi jako např. uvedení výpovědního důvodu atd.
  • Dejte si záležet na řádném doručení výpovědi.
  • Pečlivě hlídejte zejména zákonné či smluvní lhůty pro možnost podání výpovědi.
  • Zákonnou úpravu týkající se této problematiky v běžných občanskoprávních věcech naleznete zde.
  • Vyvarujte se používání termínu „výpověď dohodou“ – nic podobného neexistuje. Právní jednání je buď výpovědí, či dohodou.
  • Pokud se místo ukončení smlouvy výpovědí chcete domluvit, použijte Dohodu o ukončení smlouvy.
Jméno adresáta:
Add Comment
Cancel
Ulice a č. p.:
Add Comment
Cancel
Město a PSČ:
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
Věc: Výpověď
Add Comment
Cancel
, datum narození
, bytem
, tímto vypovídá
, kterou s vámi uzavřel dne
(dále jako „Smlouva“).
Add Comment
Cancel
Tato výpověď Smlouvy je dána
Add Comment
Cancel
Účinnost Smlouvy končí uplynutím výpovědní doby.
Add Comment
Cancel
S pozdravem
Add Comment
Cancel
______________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
Převzetí výpovědi
Add Comment
Cancel
Tato výpověď byla doručena (předána) dne
.
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
___________________________
Add Comment
Cancel
JMÉNO (hůlkovým písmem):
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

Your Document is Generating, Please Wait.