Hozzon létre személyreszabott Zmluvu o dielo na mieru

This template was prepared by: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Útmutatás

  • Použite, pokiaľ niečo jednorázovo vytvárate, staviate, opravujete, rekonštruujete, upravujete alebo pokiaľ poskytujete službu.
  • V prípade, že vytvárate diela pre jedného klienta opakovane, môžete použíť Rámcovu zmluvu o dielo.
  • Pokiaľ pre niekoho sústavne poskytujete služby (tzv. na paušál), môžete využíť Zmluvu o poskytovaní služieb
  • Pokiaľ sa Vám nehodí ani jedna z nich, zkúste Zmluvu o spolupráci
  • Pokiaľ potrebujete len niečo zariadiť alebo obstarať môžete použiť Mandátnu zmluvu. 
  • Spolu so zmluvou sa Vám automaticky vygeneruje aj Preberací protokol.
  • Túto zmluvu nepoužívajte pre zamestnanca, preň použijte Pracovnú zmluvu
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu

Zmluva o dielo

TÁTO ZMLUVA O DIELO (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalý pobyt:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako " Zhotoviteľ ")
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalý pobyt:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako " Objednávateľ ")
Add Comment
Cancel
( Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako "Zmluvná strana")
Add Comment
Cancel
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Add Comment
Cancel
Definícia
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve "Dielo" znamená
.
Add Comment
Cancel
Detailná špecifikácia Diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Predmet Zmluvy
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi Cenu, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Add Comment
Cancel
Zhotovenie Diela
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ
právo požadovať počas vykonávania Diela primeranú časť náhrady nákladov s prihliadnutím k vynaloženým nákladom.
Add Comment
Cancel
V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením finančného plnenia Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy
Zhotoviteľ právo prerušiť vykonávanie Diela do zaplatenia daného finančného plnenia.
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ
právo prenechať vykonávanie Diela tretím osobám (subdodávateľom).
Add Comment
Cancel
V prípade, že Zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania Diela nejasná, má Zhotoviteľ právo informovať sa u Objednávateľa, resp. vyžiadať si od Objednávateľa upresňujúce informácie a Objednávateľ má povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, a to bez zbytočného odkladu.
Add Comment
Cancel
V prípade ak Zhotoviteľpredčasne ukončí vykonávanie diela (v prípade čiastočného vykonania Diela) podľa tejto Zmluvy
Zhotoviteľ právo na úhradu časti odmeny za vykonanú časť Diela.
Add Comment
Cancel
Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť pre riadne vykonanie Diela, a to v rozsahu v akom ju možno od neho spravodlivo požadovať.
Add Comment
Cancel
Cena Diela
Add Comment
Cancel
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za Dielo cenu v celkovej výške
+ slovami
(ďalej ako "Cena").
Add Comment
Cancel
Cena
pevná a nemenná a
aj prípadné práce naviac.
Add Comment
Cancel
Platobné podmienky
Add Comment
Cancel
Cena Diela má byť zaplatená
Jakým způsobem si přejete nastavit splatnost cena za dílo?
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
Add Comment
Cancel
Cena za dielo je splatná
.
Add Comment
Cancel
O zaplatení Ceny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Ceny diela.
Add Comment
Cancel
Odovzdanie Diela
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ
povinnosť predviesť Objednávateľovi spôsobilosť Diela slúžiť svojmu účelu.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo je vykonané predvedením jeho funkčnosti a odovzdaním Objednávateľovi.
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v lehote
dní od uzatvorenia tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa dohodli, že spôsob odovzdania Diela
.
Add Comment
Cancel
O odovzdaní a prevzatí Diela bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Diela.
Add Comment
Cancel
Vady Diela
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi.
Add Comment
Cancel
Objednávateľ je povinný Dielo
náležite skontrolovať a vytknúť Zhotoviteľovi prípadné zjavné vady Diela. V opačnom prípade platí, že Dielo nemá žiadne zjavné vady.
Add Comment
Cancel
Za vytknutie vád Diela sa považuje aj zaznamenanie vád Diela do preberacieho protokolu.
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť v lehote
dní od doručenia oznámenia o vytknutí vád Diela.
Add Comment
Cancel
Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v uvedenej lehote, má Objednávateľ právo vytknuté vady Diela odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady Objednávateľovi uhradiť.
Add Comment
Cancel
Záruka
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ týmto poskytuje záruku za akosť Diela v trvaní
mesiacov od odovzdania Diela Objednávateľovi.
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ poskytuje záruku
Add Comment
Cancel
Obstaranie veci k vykonaniu Diela
Add Comment
Cancel
Bude zhotoviteľ obstarávať (kupovať) veci k vykonaniu Diela
Kúpna cena vecí, ktoré Zhotoviteľ obstará k vykonaniu Diela,
zahrnutá v Cene Diela.
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonaniu Diela obstarať
č. 2 tejto Zmluvy (ďalej ako "Veci").
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ
záruku za akosť Vecí , a to v dĺžke
mesiacov od
.
Add Comment
Cancel
Prechod vlastníckeho práva
Add Comment
Cancel
Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa
.
Add Comment
Cancel
Zodpovednosť za škodu
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ má zodpovedať za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí porušením svojej zmluvnej povinnosti.
Add Comment
Cancel
Prechod nebezpečenstva škody
Add Comment
Cancel
Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa momentom
.
Add Comment
Cancel
Autorské práva
Add Comment
Cancel
Predmetom zmluvy je vytvorenie
autorským díle je např. počítačový program, dílo fotografické, malířské, grafické, dále dílo literární, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické, dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem(literární), dílo hudební, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, dílo dramatické, databáze
Zmluvné strany sa dohodli a považujú za nesporné, že počítačový program, ktorý je predmetom Diela (ďalej ako "počítačový program"), je Zhotoviteľom vytvorený na objednávku Objednávateľa a Objednávateľ vykonáva vo svojom mene a na svoj účet majetkové autorské práva Zhotoviteľa k počítačovému programu, ktorý je súčasťou Diela, a to v súlade so zák. č. 185/2015 Z.z., Autorský zákon, v znení neskorších právnych predpisov.
Add Comment
Cancel
V prípade, že sa ustanovenie odst. 13.1 tejto Zmluvy ukáže z akéhokoľvek dôvodu ako neplatné a/alebo neúčinné, postupuje týmto Zhotoviteľ Objednávateľovi právo výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu.
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas s postúpením práva výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu akejkoľvek tretej osobe a akejkoľvek tretej osobe neobmedzene ďalej.
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas k zverejneniu, úpravám, spracovaniu vrátane prekladu počítačového programu, k spojeniu s iným dielom, zaradenie do súborného diela, ako aj k tomu, aby Objednávateľ uvádzal počítačový program na verejnosť pod svojím menom.
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi povolenie k dokončeniu nehotového počítačového programu.
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ týmto prevádza na Objednávateľa zvláštne práva zostavovateľa databázy, ktorá je súčasťou Diela, teda právo na využívanie alebo na zúžitkovanie celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatné časti a právo udeliť inému oprávnenie k výkonu tohoto práva, a Objednávateľ zvláštne práva zostavovateľa databázy prijíma.
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ poskytuje bezplatne Objednávateľovi k častiam Diela, ktoré nie sú počítačovým programom alebo databázou, najmä ku grafike,
licenciu, a to
, na dobu
(ďalej ako "licencia").
Add Comment
Cancel
Licencia je udelená
.
Add Comment
Cancel
Objednávateľ
právo udeliť tretím osobám podlicenciu(e) v plnom alebo čiastočnom rozsahu licencie, a to
.
Add Comment
Cancel
Objednávateľ
právo postúpiť licenciu ktorejkoľvek tretej osobe a táto tretia osoba neobmedzene ďalej , s čím udeľuje Zhotoviteľ súhlas.
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje všetkými právami vyplývajúcimi z duševného vlastníctva k poskytnutiu vyššie uvedených autorských práv k Dielu.
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ
právo na odmenu v súvislosti s autorskými právami k Dielu v celkovej výške
+ slovami
.
Add Comment
Cancel
Odstúpenie od Zmluvy
Add Comment
Cancel
Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním Diela dlhšie než
dní;
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Zhotoviteľa a/alebo Zhotoviteľ sa stane platobne neschopným;
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než
dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak;
Add Comment
Cancel
Prehlásenie Zhotoviteľa uvedené v odst. 13.11 tejto Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé;
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Add Comment
Cancel
Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením Ceny alebo jej časti dlhšie než
dní;
Add Comment
Cancel
Objednávateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Objednávateľa a/alebo Objednávateľ sa stane platobne neschopným;
Add Comment
Cancel
Objednávateľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než
dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak.
Add Comment
Cancel
Ktorákoľvek zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy aj z ktoréhokoľvek zákonného dôvodu.
Add Comment
Cancel
Odstúpenie je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Add Comment
Cancel
V prípade odstúpenia od zmluvy
Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.
Add Comment
Cancel
Dôvernosť
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije:
Add Comment
Cancel
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Add Comment
Cancel
databázu zákazníkov Objednávateľa ani kontakty na ne,
Add Comment
Cancel
cenovú politiku Objednávateľa,
Add Comment
Cancel
marketingovú stratégiu Objednávateľa,
Add Comment
Cancel
informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch Objednávateľa,
Add Comment
Cancel
spôsob fungovania podniku Objednávateľa,
Add Comment
Cancel
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Objednávateľa
Add Comment
Cancel
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Add Comment
Cancel
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 15.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy
Add Comment
Cancel
Objednávateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
Add Comment
Cancel
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
Add Comment
Cancel
také sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy,
Add Comment
Cancel
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Add Comment
Cancel
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Add Comment
Cancel
Objednávateľ týmto dává Zhotoviteľovi súhlas k tomu, aby ho Zhotoviteľ uvádzal ako svojho zákazníka.
Add Comment
Cancel
Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo Objednávateľa.
Add Comment
Cancel
Zmluvná pokuta
Add Comment
Cancel
V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením Ceny alebo jej časti podľa článku 5 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia príslušnej sumy.
Add Comment
Cancel
V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním Diela podľa odst. 6.3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa Objednávateľovi poskytnúť zľavu z Ceny vo výške
% z Ceny za každý deň omeškania až do vykonania Diela.
Add Comment
Cancel
V prípade, že Zhotoviteľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 15 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie uvedenej povinnosti.
Add Comment
Cancel
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.
Add Comment
Cancel
Vyššia moc
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné spravodlivo požadovať, aby neplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Add Comment
Cancel
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možno predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silná víchrica, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Add Comment
Cancel
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom platným pre územie Slovenskej republiky.
Add Comment
Cancel
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto zmluve. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je im zrozumiteľný a zodpovedá ich skutočnej, určitej a slobodnej vôli, čo potvrdzujú pripojením svojich vlastnoručných podpisov alebo vlastnoručných podpisov osôb oprávnených konať v ich mene alebo v ich zastúpení. Zmluvné strany zároveň týmto prehlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto zmluvy.
Add Comment
Cancel
Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán.
Add Comment
Cancel
Táto zmluva je vyhotovená v počte
rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením rovnopisov v počte
pre Objednávateľa a rovnopisov v počte
pre Zhotoviteľa.
Add Comment
Cancel
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy
na právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
Add Comment
Cancel
Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
Add Comment
Cancel
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti nemu a forme zmluvy žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
Add Comment
Cancel
NA ZNAK ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE VLASTNORUČNÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
Chcete k zmluve automaticky vygenerovať aj preberací protokol k dielu?
Add Comment
Cancel
Chcete k zmluve automaticky vygenerovať aj potvrdenie o zaplatení ceny za dielo (kvitancia) ?
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Show More Elrejtés
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
A rendszer automatikusan értesít az egyezség alapján közelgő határidőkről

Dokumentum letöltése PDF vagy Word fájlként

This Document costs 6.90 € (8.76 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.